Church Wedding | Celebrating Thomas & Winnie Scott

September 9, 2014